Anadolu yakası masöz Ataşehir Escort güvenilir casino siteleri istanbul masöz
Reklamı Geç

BBP Genel Başkanı Destici'den özel güvenlik görevlileri için kanun teklifi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Özel güvenlik görevlilerine şehitlik ve gazilik hakkı verilmesi, fiili hizmet süresi zammı ve taltif gibi hakların yer aldığı 6 maddelik teklifi bugün TBMM Başkanlığına sunacağız" dedi

BBP Genel Başkanı Destici'den özel güvenlik görevlileri için kanun teklifi
BBP Genel Başkanı Destici'den özel güvenlik görevlileri için kanun teklifi Özel Güvenlik Ajans
Haberin galerisi için tıklayın!

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, "Özel güvenlik görevlilerine şehitlik ve gazilik hakkı verilmesi, fiili hizmet süresi zammı ve taltif gibi hakların yer aldığı 6 maddelik teklifi bugün TBMM Başkanlığına sunacağız." .

Destici, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, özel güvenlik görevlilerinin, günümüzde toplumsal hayatın her alanında ve özellikle stratejik noktalarda görev lüks izmirğını söyledi.

Özel güvenlik görevlilerinin sayısının polisten fazla ğunu, yetkileri göz önüne alındığında kamu hizmeti lüks izmirklarını belirten Destici, özel güvenlik görevlilerinin özlük haklarının iyileştirici düzeye getirilmesi talebinin doğal ğunu ifade etti.

Destici, "696 sayılı KHK'nin 127. maddesi hükmünce özel güvenlik görevlilerinin, asıl işverenin faaliyette bulunduğu iş koluna tescil edileceği belirtilmiştir. Kanuna aykırı bazı uygulamalar söz konusudur. Özel güvenlik görevlilerimiz çok özel bir iş yapmaktadır. Bu insanların kendi iş koluna kayıtlı olarak çalışmaları elzemdir. Dolayısıyla kararname ile kanun arasındaki çelişkilerin ortadan kaldırılması gerekiyor." diye konuştu.

Özel güvenlik sektörünün gelişiminde sürdürülebilirliğin ve dünya güvenlik sektöründe yaşanan değişime uyum sağlanmasının önemine değinen Destici, özel güvenlik görevlilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi adına, özel güvenlik görevlilerine şehitlik ve gazilik hakkı verilmesi, fiili hizmet süresi zammı ve taltif verilmesi gibi hakların yer aldığı 6 maddelik teklifi bugün TBMM Başkanlığına sunacaklarını bildirdi.

Destici, BBP olarak kamu vicdanının sesi olmaya devam edeceklerini de vurguladı.

Mecliste yapılan Basın toplantısına katılan TÜRK-İŞ'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı lüks izmirğı açıklamada yeni dönemde Meclis’te Büyük Birlik Partisinin ilk kanun teklifi Özel Güvenlik Görevlilerine yönelik olmuştur, 2009 Yılında Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu’nun son kanun teklifi yine bizler özel güvenlik görevlileriydik, bu asil duruşu gösteren ve her zaman meslektaşlarımız özel güvenlik görevlileri ile gönül bağı olan Sayın Mustafa Destici’ye tüm özel güvenlik görevlileri adına ve Güvenlik-İş Sendikamız adına teşekkür ediyorum.

İnşaallah yakın zamanda Mecliste verilecek olan destekle kanun teklifi hayata geçecektir .

 

TBMM SUNULAN TEKLİF MADDESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında çalışan özel güvenlik görevlilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik olarak Emniyet Teşkilat Kanunu ve Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.31/10/2018

Mustafa DESTİCİ

BBP Genel Başkanı

Ankara Milletvekili

GENEL GEREKÇE

Özel güvenlik görevlileri, yasal mevzuatından kaynaklanan görev ve yetkileri ile günümüzde toplumsal hayatın her alanında ve özellikle stratejik öneme haiz noktalarda görev yapmaktadırlar. Havaalanları, bankalar, okullar, hastaneler, kamu kurum ve kuruluşların neredeyse tamamına yakını bu yerlerden olup görev yapılan yerin güvenliğinin yanı sıra kamuyla iç içe olması hasebiyle doğrudan kamu güvenliğinin de sağlanmasına özel güvenlik görevlileri büyük katkıda bulunmaktadırlar.

Nitekim sayısı polis teşkilatından daha fazla olan ve 5188 sayılı Kanunda verilen yetkileri de göz önüne alındığında kamu hizmeti niteliğinde olan özel güvenlik işini yapan özel güvenlik görevlilerinin özlük haklarını iyileştirici Kanuni düzenlemesinin olması kadar doğal bir durum da bulunmamaktadır.

Özel Güvenlik Görevlilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi adına bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin yukarıdaki maddeler ile özel güvenlik görevlisine şehitlik ve gazilik hakkının verilmesi, fiili hizmet süresi zammı hakkının verilmesi ve taltif hakkı verilmesi gibi Anayasanın eşitlik ilkesi gereği düzenlenmiş ve bu şekilde özel güvenlik görevlilerinin çalışma şartlarının iyileştirilmesi adına radikal düzenlemeler yapılmıştır.

Özel güvenlik sektörünün gelişiminde sürdürülebilirliğin ve dünya güvenlik sektöründe yaşanan değişime uyum sağlanması açısından, kararlı ve planlı çalışmalarla uluslararası boyutta bir sektöre dönüşmesi ve bütünsel politikalar oluşturulabilmesi amacıyla, bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Maddeyle, 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunun yürütmesinin İçişleri Bakanlığında ğu dikkate alındığında; özel güvenlik görevlilerinin görev ve yetkilerinin emniyet teşkilatı ve diğer adli kolluk görevlileri ile benzerlik göstermesi, kamu güvenliğinin sağlanması, vatandaşın can, ırz ve mallarının korunması bakımından aktif bir şekilde faaliyet gösteren özel güvenlik görevlileri için de; “ülkenin güvenlik ve esenliği, devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmeti” görülmesi durumunda kamuoyunda “taltif” olarak adlandırılan para mükâfatı hükümlerinden faydalandırılması yönünde düzenleme yapılmıştır.

MADDE 2- Maddeyle, görevi başında yaralanan, engelli hale gelen veya ölen özel güvenlik görevlisinin mirasçılarına ödenecek olan tazminatlar ve şehitlik, gazilik hakkının verilmesine ilişkin hükümlerin ilgili kanunlara eklenmesine ilişkin düzenlenmeler yapılmıştır.

MADDE 3- Maddeyle, özel güvenlik görevlisine yapmış kları görevin meşakkatti, tehlikeli, bedenen ve ruhen özel güvenlik görevlisini olumsuz etkileyecek bir meslek grubu olması hasebiyle fili hizmet süresi zammı hakkı getirilmiş ve buna ilişkin ilgili 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa atıf yapılarak özel güvenlik görevlilerine bu haktan faydalanmalarına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

MADDE 4- Uygulamada 6356 sayılı kanun kapsamında toplu iş sözleşmesi sürecinin uyuşmazlık ile sonuçlandığı bazı işyerlerinde silahlı ve silahsız güvenlik görevlilerinin grev uygulamalarına katıldıkları, greve katılacaklar listesine dâhil edildikleri ve bu çerçevede lokavta tabi tutuldukları sıkça görülmektedir.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 16’ıncı maddesi özel güvenlik görevlilerinin başka bir işte çalıştırılamayacağı, 17’nci maddesi özel güvenlik personelinin greve katılamayacağını, 18’inci maddesi ise özel güvenlik görevlilerinin lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamayacağı hükmüne amirdir. Ancak 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’nci maddesi hükmünce 31.10.2020 tarihinde özel güvenlik görevlilerinin asıl işverenin faaliyette bulunduğu işkoluna tescil edileceği belirtilmiştir.

Yapılan bu düzenleme ile yukarda belirtilen ve kanuna aykırı sonuçlar doğuran uygulamalar devam edecektir. 696 sayılı kanun hükmüne kararnamedeki çelişkinin giderilebilmesi amacıyla ilgili kanuna 1’inci madde de belirtilen cümlenin eklemesi yapılmıştır.

MADDE 5- Yürürlük maddesidir.

MADDE 6- Yürütme maddesidir.

EMNİYET TEŞKİLAT KANUNU VE NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Emniyet örgütü mensupları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında görev yapan özel güvenlik görevlileri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Güven ve asayişin korunmasında hizmetlerinden yararlanılması zorunlu olan ve yetkililerce kendilerine bu amaca yönelik görev verilen kamu görevlileri, siviller ve özel güvenlik görevlilerini;”

MADDE 3- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (14) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

14) 
a)
Emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilâtında, Asaleti onaylanmış olmak şartıyla adaylıkta geçirilen süreler dâhil polis memuru, başpolis memuru ve kıdemli başpolis memuru, komiser yardımcısı, komiser, baş komiser, emniyet amiri, emniyet müdürleri ile bu ve daha yukarı maaş ve derecelerdeki emniyet mensupları, Milli İstihbarat Teşkilâtı mensupları 90

b) İçişleri Bakanlığınca özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilen iş yerlerinde,     Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan Özel Güvenlik Görevlileri    60”

MADDE 4- 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında çalışan özel güvenlik görevlileri asıl işin girdiği iş koluna bakılmaksızın bu Kanuna ekli (1) sayılı Cetvel’in on dokuzuncu satırında yer alan Savunma ve Güvenlik iş kolundan sayılır.”

MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, takım elbise 


 

BBP Genel Başkanı Destici özel güvenlik görevlileri için kanun teklifi
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
ÖZEL GÜVENLİK NEDİR, NASIL OLUNUR?
ÖZEL GÜVENLİK NEDİR, NASIL OLUNUR?
GÜVENLİK TEDBİRLERİ DERS NOTU
GÜVENLİK TEDBİRLERİ DERS NOTU