Özel Güvenlik Haberi Güncel, Ögg Haber, Özel Güvenlik Sınavı, Özel Güvenlik Soruları, Özel Güvenlik Ders Notları, Özel Güvenlik haberleri 2020
Reklamı Geç

Resmi Gazetede Yayımlandı! Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği

3 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete'de "Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği" yayımlandı ve görevlendirmelerde yapılacak olan düzenlemeler açıklandı.

Resmi Gazetede Yayımlandı! Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği
Resmi Gazetede Yayımlandı! Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği İsmail Kutlu
Bu içerik 5442 kez okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğn İmzaladı resmi gazetete bu gün yayımlandı! Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak yayımlanan "Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği" kapsamında meydana gelecek geçici görevlendirme durumlarında kurumlar arasında nasıl bir yol izleneceği ve bu konuyla alakalı olarak gerçekleştirilecek düzenlemeler belli ...

RESMİ GAZETE TAM METNİ
KURUMLAR ARASI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri


Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, personelin kurumlar arasında geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
(2) Bu Yönetmelik, kurumlarda statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak çalışan personel hakkında uygulanır.
(3) Hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Form: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Geçici Görevlendirme Formunu,
b) Geçici görevlendirme: Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kurumlar arası yapılan görevlendirmeyi,
c) Kurum: Mülga 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum veya kuruluşlarını,
ç) Personel: Kurumlarda, statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak istihdam edilenleri, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Geçici Görevlendirme Şekilleri
Geçici görevlendirme şekilleri
MADDE 4- (1) Geçici görevlendirmeler; a) Kurumlann emrine, b) Kurumlann kadro veya pozisyonlarına, olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Kurumlann emrine geçici görevlendirme
MADDE 5- (1) Kurumlann emrine yapılacak geçici görevlendirmelerde aşağıda yer alan şartlara uyulur:
a) Kurum emrine geçici görevlendirmede, görevlendirmenin yapılacağı kurumda yürütülecek göreve ilişkin kadro ya da pozisyon bulunması şartı aranmaz.
b) Bu maddeye göre geçici görevlendirilen personel kuramlarından aylıklı/ücretli izinli sayılır, mali ve sosyal hak ve yardımlarını kuramlarından almaya devam eder. Kadro veya pozisyona geçici görevlendirme
MADDE 6- (1) Kuramların kadro veya pozisyonuna yapılacak geçici görevlendirmelerde aşağıda yer alan şartlara uyulur:
a) Bu madde kapsamında geçici görevlendirilecek personelin ilgili mevzuat uyarınca kadro veya pozisyona asaleten atanmada aranan, asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil, tüm şartlan bir arada taşıması gerekir. Görevlendirmeyi yapan kuram, personelin bu şartlan sağlayıp sağlamadığının kontrolünden sorumludur.
b) Bu madde kapsamında görevlendirilen personel, geçici görevlendirildikleri süre boyunca kuramlanndan aylıksız/ücretsiz izinli sayılır. Bunlann Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkileri kendi kuramlarındaki statüleri dikkate alınarak devam ettirilir. Bu madde kapsamında görevlendirilen personel, geçici görevlendirildikleri kadro veya pozisyon için öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlardan emsali personel gibi faydalandırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Geçici Görevlendirme Usulü ve Ortak Hükümler
Geçici görevlendirme usulü
MADDE 7- (1) Geçici görevlendirmeyi yapmak isteyen kuram tarafından drulan form, öngörülen geçici görevlendirme başlangıç tarihinden en az bir ay önce muvafakat işlemlerinin tamamlanması için personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurama gönderilir. Geçici görevlendirme, personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kuram tarafından verilecek muvafakat ile tekemmül eder.
(2) Tekemmül eden geçici görevlendirmeye ilişkin form, geçici görevlendirme yapılan kurama gönderilir ve ilgili personele görevlendirme başlangıç tarihinden en az 5 gün önce tebliğ edilir. Formun bir örneği ilgili personelin özlük dosyasında saklanır.
(3) Bu maddede düzenlenen usule uygun olmak kaydıyla geçici görevlendirme süresi uzatılabilir.

Ortak hükümler
MADDE 8- (1) Geçici görevlendirmeye ilişkin onay işlemleri, bakanlıklarda bakan, diğer kuramlarda en üst yöneticilerin onayıyla tekemmül eder. Bakan veya en üst yönetici onay yetkisini alt makamlara devredebilir.
(2) Geçici görevlendirme en fazla bir yıl olarak yapılabilir ve her defasında bir yılı geçmemek üzere uzatılabilir.
(3) Kesintili ya da kesintisiz olarak bu Yönetmelik kapsamında toplamda altı ayı geçen geçici görevlendirmelerde personelin muvafakatinin alınması şarttır.
(4) Adaylık veya deneme süresinde olan personel söz konusu dönemler boyunca, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10/A maddesi, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesine göre istihdam edilenler için memur kadrolarına atamaları yapılana kadar bu Yönetmelik kapsamında geçici görevlendirme yapılamaz.
(5) Adaylık veya stajyerlik ya da yardımcılık gibi yetişme ve yeterlik döneminde olan kariyer meslek personeli, ancak geçici görevlendirme süresi, dönem boyunca 6 ayı geçmemek ve görevlendirildikleri kurumda kendi uzmanlık alanıyla ilgili görevde çalıştırılmak üzere görevlendirilebilir. Bunların geçici görevli kları süre, yetişme sürecindeki çalışma süresi şartından sayılır.
(6) 25/6/1983 tarihli ve 18088 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik ile özel mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde geçici görevlendirildiği sürelerin tamamı görevlendirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.
(7) Geçici görevlendirmede, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci madde hükümlerine göre aylık/ücret ödenmesine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla geçici görevlendirilen personelin özlük haklan devam eder ve geçici görevlendirme süreleri terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılır. Bunlann geçici görevlendirildikleri kurumda geçirdikleri süreler kendi kurumlannda geçirilmiş sayılır. Akademik unvanlann kazanılması için gerekli şartlar saklıdır.
(8) Geçici görevlendirilen personel, görevlendirildikleri kurumlann mevzuatına uymakla yükümlüdür.
(9) Kanunlarda yer alan geçici görevlendirme hükümleri saklıdır.
(10) Geçici görevlendirilecek personelin seçimi için kurumlarca en üst amirin onayı ile belirleme yapılması kaydıyla sınav, kura, kriter belirleme ve benzeri özel usuller öngörülebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler
Göreve başlama süreleri
MADDE 9- (1) Aynı veya farklı yere geçici görevlendirilen personel, formda belirtilen geçici görevlendirme başlangıç tarihinde, geçici görevlendirildiği kurumda göreve başlar.
(2) Aynı veya farklı yere geçici görevlendirilen personel, geçici görevlendirme süresi bittiğinde, formda belirtilen geçici görevlendirme bitiş tarihini takip eden ilk iş günü, kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurumda göreve başlar.
(3) Geçici görevlendirme herhangi bir nedenle bitiş tarihinden önce sona erdirilmiş ise personel bu durumun kendisine tebliğ tarihini takip eden ilk iş günü kadro veya pozisyonun bulunduğu kurumda göreve başlar.
(4) Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlamayanlar hakkında, görevlendirildiği kurumca yapılacak bildirim üzerine, personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurum tarafından kadro veya pozisyonun tabi ğu ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Tereddütlerin giderilmesi ve bildirim
MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan geçici görevlendirmelere ilişkin bilgi ve belgelerin bildirimi, personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurum tarafından Devlet Personel Başkanlığının internet sitesindeki "DPB e-Uygulama" kısmında yer alan ilgili formlardaki alanların tam ve eksiksiz olarak drmak suretiyle, personelin aylıklı/ücretli ya da aylıksız/ücretsiz izne ilişkin işlemlerin tamamlanmasını müteakip bir ay içerisinde yapılır.
(2) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında oluşacak tereddütlerin giderilmesinde ve kurumlar arasında uygulama birliğinin sağlanmasında, Yönetmeliğe ilişkin iş ve işlemlerin elektronik ortama aktarılmasında Devlet Personel Başkanlığı görevli ve yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesine göre yapılmış olan geçici görevlendirmeler, görevlendirme süresi bitene kadar geçerliliğini korur.

Yürürlük
MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
 

 

Resmi Gazete Kurumlar Arası Gecici Görevlendirme Yönetmeliği
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
ÖZEL GÜVENLİK NEDİR, NASIL OLUNUR?
ÖZEL GÜVENLİK NEDİR, NASIL OLUNUR?
GÜVENLİK TEDBİRLERİ DERS NOTU
GÜVENLİK TEDBİRLERİ DERS NOTU